dissabte, 20 de febrer de 2016

AndreaForma: Fotografia vertival. Una noia amb la roba de color gris. Està en una habitació.

Contingut: La noia està trista.

Codis objectuals: Al fons de l'habitació es veuen mobles vells, que expressen tristesa.

Codis gestuals: Tristesa per la forma en que es posa la mà a la cara. Sembla que estigui plorant.

Codis de color: Blanc i negre (sensació de melancolía). Gris, representant la tristesa.

Codis d'il·luminació: Dura, molt oscura.

Codis de composició: Vertical.

Codis d'angulació de càmera: horitzontal.